Mənalar :

  1. Ana
  • Açıqlamalar:
İsim Tək Cəm
Adlıq halı māter mātrēs
Yiyəlik halı mātris mātrum
Yönlük halı mātrī mātribus
Təsirlik halı mātrem mātrēs
Çıxışlıq halı mātre mātribus
Çağırış halı māter mātrēs