Salam Vago. Böyük iş görmüsünüz. Sizi təbrik edirəm və öz minnətdarlığımı bildirirəm. Fellər demək olar ki, qaydasına düşür. Fellər tək halda isimlər kimi hallanır. Bu şablonları da düzəldə bilsək yaxşı olar.Hörmətlə --Sinan 06:07, 9 Avqust 2010 (UTC)

Salam. Siz nə lazımdır nümunələrlə qeyd edin ki, dəqiq başa düşə bilim. (UTC)

Yəni: Başlamaq feli bu cür olur:

başlamaq
başlamağın
başlamağa
başlamağı
başlamaqda
başlamaqdan

Hörmətlə, --Vago 06:09, 9 Avqust 2010

 • Bəli. Bu şablondan istifadə etmək olar. Ancaq cəmi lazım deyil--Sinan 06:26, 9 Avqust 2010 (UTC)


Bunu həlli elə də çətinlik törətməməlidir. Onu hazırlanan şablona əlavə etmək lazımdır? Bir də ki, bizim hazırladığımız necə adlanır, "Fellərin şəxslər üzrə ..."?--Vago 07:08, 9 Avqust 2010 (UTC)

 • Felin xəbər şəkli; şəxsə və zamana görə dəyişməsi.


Deməli, əvvəlki ""Felin şəxsə və zamana görə dəyişməsi" adlanırdı. Bəs bu hallanma məsələsi necə adlanır, onu da desəniz, şablonda düzəldərdim. ("Hallanma", "hallar"ı "Adlıq", "yiyəlik" və sc. şərti olaraq qeyd etmişəm.) --Vago 07:47, 9 Avqust 2010 (UTC)

 • FEİLIN TƏSRIFLƏNƏN FORMALARI:
 1. ƏMR ŞƏKLI
 • I (tək) Mən yazım
 • II (tək) Sən yaz
 • III (tək)O yaz-sın
 • I (cəm) Biz yaz-aq
 • II (cəm) Siz yaz-ın
 • III (cəm)Onlar yaz-sınlar
 1. XƏBƏR ŞƏKLI: (şablonunu hazırladın)
 1. FEİLIN ARZU ŞƏKLI
 • I (tək) gərək (kaş) al-a-m
 • II (tək) gərək ( (kaş) al-a-san
 • III (tək) gərək (kaş) al-a
 • I (cəm) gərək (kaş) al-a-q
 • II (cəm) gərək (kaş) al-a-sınız
 • III (cəm) gərək (kaş) al-a-lar
 1. FEİLIN VACIB ŞƏKLI
 • I (tək) get-məli-yəm
 • II (tək) get-məli-sən
 • III (tək) get-məli-dir
 • I (cəm) get-məli-yik
 • II (cəm) get-məli-siniz
 • III (cəm) get-məli-dirlər
 1. FEİLIN LAZIM ŞƏKLI
 • Fellərə -ası,-əsi (-yası,-yəsi) şəkilçisi artırmaqla düzəlir.
 • I (tək ) gəl-əsi-yəm
 • II (tək) gəl-əsi-sən
 • III(tək) gəl-əsi-dir
 • I (cəm ) gəl-əsi-yik
 • II (cəm) gəl-əsi-siniz
 • III(cəm) gəl-əsi-dirlər
 1. FEİLIN ŞƏRT ŞƏKLI
 • Feillərə -sa,-sə şəkilçisi artırmaqla düzəlir.
 • I (tək) bax-sa-m
 • II (tək) bax-sa-n
 • III(tək) bax-sa
 • I (cəm) bax sa-q
 • II (cəm) qaç-sa-nız
 • III(cəm) bax-sa-lar
 • TƏSRİFLƏNMƏYƏN FEILLƏR
 1. Məsdər
 • İsim kimi hallanır (şablon hazırlanıb)
 • Mənsubiyyətə görə dəyişməsi.
 1. Feili sifətlər


 • Həm Feilin, həm də ismin əlamətlərinə malik olan sözlərə məsdər deyilir.
 • Məsdər Feilin başlanğıc forması üzərinə –maq2 şəkilçisi artırmaqla düzəlir. Məs: bağla-maq, gəl-mək, gülümsə-mək və s.
 • Məsdərin Feilə aid əlamətləri aşağıdakılardır:
 1. Feil və ondan əmələ gələn məsdər eyni leksik məna bildirir. Məs: oxu-oxumaq, yaz-yazmaq, gəl-gəlmək və s.
 2. Məsdər də təsdiq və inkar olur. Məs: gülmək-gülməmək, get-mək-getməmək, oynamaq-oynamamaq və s.
 3. Məsdər də Feilin müəyyən qrammatik məna növündə olur. Məs: geyinmək (qayıdış növ), yazdırmaq (icbar növ) və s.
 4. Məsdər də təsirli və təsirsiz olur. Məs: oxumaq (təsirli), bax-maq (təsirsiz) və s.
 5. Məsdər də Feil kimi ətrafına söz toplaya bilir. Məs: kitabı oxumaq, evə getmək, çəpəri sökmək və s.
 • Məsdərin ismə aid əlamətləri aşağıdakılardır:
 1. İsim kimi hallanır və mənsubiyyətə görə dəyişir. Məs: oxu-maq, oxumağın, oxumağa, oxumağı, oxumaqda, oxumaqdan (isim kimi hallanması); oxumağım, oxumağın, oxumağı, oxuma-ğı-nız, oxumaqları (mənsubiyyətə görə dəyişməsi).
 2. III şəxsdə xəbərlik şəkilçisi (-dır4) qəbul edib cümlədə is-mi xəbər olur. Məs: Məqsədim yaxşı oxumaqdır.
 3. Qoşmalarla işlənə bilir. Məs: yazmaq üçün, yatmaqdan öt-rü, baxmağa görə və s.
 4. cümlənin mübtədası, tamamlığı və s. ola bilir. Məs: Çalışmaq baş ucalığıdır. Bu hadisədən sonra yazmağı ona yasaq etdilər.

Məsdər digər sözləri tabe edərək məsdər tərkibi əmələ gətirir və məsdər tərkibi bütövlükdə cümlənin mürəkkəb üzvü olur. Məs: Yaxşılıq etmək insanın xislətində olmalıdır


 • Məncə ismə aid əlamətləri yazsaq kifayətdir.

Bir az da dərs keçsəniz, Azərbaycan dilindən imtahan verə bilərəm :)

Cədvəldə başlıqda yazılanların hansı və necə dəyişməlidir, lütfən onu qeyd edərdiniz.

Bir də bu cədvəl kifayət edərmi?--Vago 08:39, 9 Avqust 2010 (UTC)

 • Hələlik kifayətdir. Yavaş-yavaş əlavələr edərik. --Sinan 08:45, 9 Avqust 2010 (UTC)

Eni o qədər böyük alındı ki, şəkil qoyulanda cədvəldə pozuntu yaranır. Çıxış yolu kimi nə təklif edirsiniz?--Vago 12:39, 9 Avqust 2010 (UTC)

 • Hallanmanı ayırsaq məncə yerləşər.
 • Əla variant tapmısan!!!--Sinan 06:30, 11 Avqust 2010 (UTC)

İdarəçiRedaktə

 • Salam Vago! Bütün bu toplananları qorumaq və təkmilləşdirmək üçün Vikilüğətin heç olmasa bir idarəçiyə ehtiyacı var. Artıq məqalələri və şablonları yavaş-yavaş silmək, başqa dillərdəki məqalələrin sayını artırmaq üçün çoxlu yeni şablonlar hazırlamaq lazımdır. Mən müvəqqəti idarəçi olduğum müddətdə bir neçə şablon hazırlamışam. Ancaq bunlar kifayət deyil. Xarici dillər üçün vahid bir forma fikirləşmək lazımdır. Sənin burda idarəçi olmanı təklif edirəm. Etiraz etmirsənsə səsvermə təşkil edək.--Sinan 09:47, 17 Avqust 2010 (UTC)
Salam, Sinan. İdarəçi məsələsi ilə bağlı Sortilegusla danışmışam və o bildirdi ki, hələ ki vikiluğətdə idarəçiyə ehtiyac duyulmur. Ona görə də belə bir variant ola bilər ki, kiməsə müvəqqəti idarəçi statusu verilsin və təklif etdi ki, sistem məlumatları VikiLüğətə köçürmək üçün müvəqqəti idarəçi olmağım üçün müraciət etsin. Əgər burada səsvermə keçirməklə idarəçi seçilə bilərsə, buna etiraz etmirəm. Əslində isə Sizin İdarəçi olmanızı daha münasib görürəm. Hörmətlə --Vago 14:05, 17 Avqust 2010 (UTC)
 • Dil şablonları:
 • Daha nələr əlavə etmək olar və yaxud silmək lazımdır. Təkliflərinizi bildirin. Standart bir şablon hazırlayaq onu bütün dillər üçün tətbiq edək.
 1. Transkripsiya əlavə etmək olar []
 2. Transliterasiya [Bir əlifbanın hərflərinin başqa əlifbanını hərffləri ilə verilməsi]
 • Xahiş edirəm bu şablonlara bir bax.Hər bir dil üçün belə şablonlar hazırlamaq lazımdır. Əgər hər şey qaydasındadırsa bu şablonları başqa dillərə də tətbiq edək.--Sinan 10:00, 17 Avqust 2010 (UTC)
Bu ümumi stildir, elə bir qorxusu yoxdur, ən pis variantda {{Dil}} şablonunda dəyişiklik edəcəyik. Siz imkan düşdükcə digərlərini də yaradın.--Vago 07:51, 18 Avqust 2010 (UTC)
 • Salam,Vago!
 • Belə bir təklifim var. Bəzi isimlər şəxsə və mənsubiyyətə görə dəyişir.Əgər mümkünsə onlar üçün də şablon hazırlayardın. Siz şablonları səliqəli və keyfiyyətli hazırlayırsınız.
 1. İsmin mənsubiyətə görə dəyişməsi:
 • Mənin ata-m, top-un (m,ım,im,um,üm)
 • Sənin ata-n, top-n (n,ın,in,un,ün)
 • Onun ata-sı, top-u (ı,i,u,ü,sı,si,su,sü)
 • Bizim ata-mız, top-umuz (miz,miz,muz,müz,ımız,imiz,umuz,umüz)
 • Sizin ata-nız, top-unuz (nız,miz,nuz,nüz,ınız,iniz,unuz,unüz)
 • Onların ata-sı, top-u (ı,i,u,ü,sı,si,su,sü)
 1. İsmin şəxsə görə dəyişməsi:
 • Mən həkim-əm, tələbə-yəm (am,əm,yam,yəm)
 • Sən həkim-sən, tələbə-sən (san,sən)
 • O həkim-dir, tələbə-dir (dır,dir,dur,dür)
 • Biz həkim-ik, təbəyik (ıq,iq,uq,üq,yıq,yiq,yuq,yık,yik,yuk,yük,ık,ik,uk,ük)
 • Siz həkim-siniz (nız,miz,nuz,nüz,ınız,iniz,unuz,unüz)
 • Onlar həkim-dirlər (dirlər,dırlar,durlar,dürlər)
 • Bu şablonları ayrı-ayrı 2 şablom şəklində hazırlamağın mümkün olub olmaması barədə xahiş edirəm fikrinizi bildirin. İsimlərin hallandırılmasında olduğu kimi burdada (k-y) və (q-ğ) olduğu variantlar var. Məsələn: qaşıq-qaşığım və s.

Qeyd:

 • İsmin hallanmasında su sözündən başqa "nə" və "tale" sözlərində də yin şəkilçisi əlavə olunur. --Sinan 05:07, 19 Avqust 2010 (UTC)

Salam, Sinan. Qeydlərinizə görə təşəkkür edirəm, gələcəkdə nəzərə alaram. Şablonların hazırlamnasına inşallah yaxın zamanlarda diqqət yetirərm. --Vago 08:31, 19 Avqust 2010 (UTC)

sonu a ilə qurtaran isimlər ümçün hələlik hazırladım. Amma səhifədə yerləşməsi necə olacaq, onu bilmirəm. Ata səhifəsinə qoydum, nəsə xoşuma gəlmədi. Məsləhətinizə ehtiyacım var.--Vago 07:16, 20 Avqust 2010 (UTC)
 • Salam! Mənsubiyyətə və şəxsə görə dəyişən şablonları ayır. Məsələn: mən topam düz olmaz ancaq mənim topum olaq. Bu şablonları hər bir isimində işlətmək lazım. Hansı isimlərdə lazım olsa ora əlavə edərik. Futbolçu, müəllim vəs. sözünə Mən futbolçuyam, müəlliməm və s. Qələm, kitab və s. Mənim qələmim, kitabım vəs.--Sinan 07:26, 20 Avqust 2010 (UTC)
 • Bu şablonları səhifənin sol təfəfinə qoysan yaxşı görünəcək.--Sinan 07:31, 20 Avqust 2010 (UTC)